Kjøpsbetingelser

Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av thestick.no, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Når du bestiller varer, vil du motta en automatisk ordrebekreftelse pr e-post fra oss. NB! Det er veldig viktig at du legger igjen KORREKT e-postadresse.

Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer mva.

Forsendelse

Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.

Vi sender din ordre som A-post, eller Norgespakke.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og det er 14 dagers frist for retur. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

thestick.no

Vårt organisasjonsnr: 993 546 623

Om du har spørsmål eller trenger å kontakte oss:

Mail:  post@thestick.no
Tlf: 984 11 070 (kl 17:00 – 20:00).

Postadresse:
Hauge Products & Consulting
Breivikskjenet 21
5179 Godvik

Tjenesten www.thestick.no eies og publiseres av Hauge Products & Consulting.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *